نمایندگی اعتباری سرور مجازی مبلغ دریافتی از شما به طور کامل به اعتبار حساب کاربری شما افزوده میشود. شما میتوانید همه اعتبار خود را برای خرید سرویس مصرف نمایید.

  دسته بندی ها

  عملیات

RPC–1
300,000 تومان
نمایندگی سرور مجازی پلن شماره 1
میزان تخفیف 15%
RPC–2
600,000 تومان
نمایندگی سرور مجازی پلن شماره 2
میزان تخفیف 20%
RPC–3
900,000 تومان
نمایندگی سرور مجازی پلن شماره 3
میزان تخفیف 25%