هاست ویندوز ایران

IR w200

فضا 200 مگابایت
ترافیک ماهیانه 50 گیگابایت
SQL Server دیتابیس 1 عدد
My SQL دیتابیس 1 عدد
ساب دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
آمارگیر AWStats
تغییر نسخه PHP
SSL رایگان

IR w10

فضا 10000 مگابایت
ترافیک ماهیانه 100 گیگابایت
SQL Server دیتابیس 10 عدد
My SQL دیتابیس 10 عدد
ساب دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
آمارگیر AWStats
تغییر نسخه PHP
SSL رایگان

IR w5

فضا 5000 مگابایت
ترافیک ماهیانه 90 گیگابایت
SQL Server دیتابیس 10 عدد
My SQL دیتابیس 10 عدد
ساب دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
آمارگیر AWStats
تغییر نسخه PHP
SSL رایگان

IR w2

فضا 2000 مگابایت
ترافیک ماهیانه 80 گیگابایت
SQL Server دیتابیس 10 عدد
My SQL دیتابیس 10 عدد
ساب دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
آمارگیر AWStats
تغییر نسخه PHP
SSL رایگان

IR w1

فضا 1000 مگابایت
ترافیک ماهیانه 70 گیگابایت
SQL Server دیتابیس 5 عدد
My SQL دیتابیس 5 عدد
ساب دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
آمارگیر AWStats
تغییر نسخه PHP
SSL رایگان

IR w500

فضا 500 مگابایت
ترافیک ماهیانه 60 گیگابایت
SQL Server دیتابیس 3 عدد
My SQL دیتابیس 3 عدد
ساب دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
آمارگیر AWStats
تغییر نسخه PHP
SSL رایگان

IR w100

فضا 100 مگابایت
ترافیک ماهیانه 15 گیگابایت
SQL Server دیتابیس 1 عدد
My SQL دیتابیس 1 عدد
ساب دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
آمارگیر AWStats
تغییر نسخه PHP
SSL رایگان