دسته بندی ها

  عملیات

FTP BKP 10 GB (Linux)
50,000 تومان ماهانه
10 گیگابایت فضای بکاپ SFTP ایران
FTP Backup50
250,000 تومان ماهانه
50 گیگابایت فضای بکاپ SFTP ایران
FTP Backup100
500,000 تومان ماهانه
100 گیگابایت فضای بکاپ SFTP ایران