هاست میزبانی ایمیل

Mail-1

فضا 1 گیگابایت
ترافیک ماهیانه 10 گیگابایت
تعداد ایمیل 50 عدد
تحویل آنی

Mail-2

فضا 2 گیگابایت
ترافیک ماهیانه 20 گیگابایت
تعداد ایمیل 50 عدد
تحویل آنی

Mail-5

فضا 5 گیگابایت
ترافیک ماهیانه 50 گیگابایت
تعداد ایمیل 75 عدد
تحویل آنی

Mail-10

فضا 10 گیگابایت
ترافیک ماهیانه 100 گیگابایت
تعداد ایمیل 75 عدد
تحویل آنی

هاست میزبانی ایمیل - Mail-20

فضا 20 گیگابایت
تحویل آنی