دسته بندی ها

  عملیات

Mail-1
390,000 تومان سالانه
فضا 1 گیگابایت
ترافیک ماهیانه 10 گیگابایت
تعداد ایمیل 50 عدد
تحویل آنی
Mail-2
452,400 تومان سالانه
فضا 2 گیگابایت
ترافیک ماهیانه 20 گیگابایت
تعداد ایمیل 50 عدد
تحویل آنی
Mail-5
608,400 تومان سالانه
فضا 5 گیگابایت
ترافیک ماهیانه 50 گیگابایت
تعداد ایمیل 75 عدد
تحویل آنی
Mail-10
936,000 تومان سالانه
فضا 10 گیگابایت
ترافیک ماهیانه 100 گیگابایت
تعداد ایمیل 75 عدد
تحویل آنی
هاست میزبانی ایمیل - Mail-20
300,000 تومان ماهانه
فضا 20 گیگابایت
تحویل آنی