هاست لینوکس ایران

IR L200 Pro

فضا 200 مگابایت
ترافیک ماهیانه 10 گیگابایت
My SQL دیتابیس 1 عدد
ساب دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
اکانت اف‌تی‌پی 5 عدد
تغییر نسخه PHP
اکانت ایمیل 10 عدد

IR L500 Pro

فضا 500 مگابایت
ترافیک ماهیانه 20 گیگابایت
My SQL دیتابیس 3 عدد
ساب دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
اکانت اف‌تی‌پی 10 عدد
تغییر نسخه PHP
اکانت ایمیل 10 عدد

IR L1 Pro

فضا 1000 مگابایت
ترافیک ماهیانه 30 گیگابایت
My SQL دیتابیس 6 عدد
ساب دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
اکانت اف‌تی‌پی 6 عدد
تغییر نسخه PHP
اکانت ایمیل 15 عدد

IR L2 Pro

فضا 2000 مگابایت
ترافیک ماهیانه 40 گیگابایت
My SQL دیتابیس 15 عدد
ساب دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
اکانت اف‌تی‌پی 7 عدد
تغییر نسخه PHP
اکانت ایمیل 15 عدد

IR L3 Pro

فضا 3000 مگابایت
ترافیک ماهیانه 45 گیگابایت
My SQL دیتابیس 15 عدد
ساب دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
اکانت اف‌تی‌پی 8 عدد
تغییر نسخه PHP
اکانت ایمیل 15 عدد

IR L5 Pro

فضا 5000 مگابایت
ترافیک ماهیانه 100 گیگابایت
My SQL دیتابیس 15 عدد
ساب دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
اکانت اف‌تی‌پی 20 عدد
تغییر نسخه PHP
اکانت ایمیل 20 عدد

IR L100 Pro

فضا 100 مگابایت
ترافیک ماهیانه 10 گیگابایت
My SQL دیتابیس 3 عدد
ساب دامین 3 عدد
پارک دامین 3 عدد
اکانت اف‌تی‌پی 5 عدد
تغییر نسخه PHP
اکانت ایمیل 10 عدد