نمایندگی اعتباری سرور مجازی

مبلغ دریافتی از شما به طور کامل به اعتبار حساب کاربری شما افزوده میشود. شما میتوانید همه اعتبار خود را برای خرید سرویس مصرف نمایید.

RPC–1

نمایندگی سرور مجازی پلن شماره 1
میزان تخفیف 15%

RPC–2

نمایندگی سرور مجازی پلن شماره 2
میزان تخفیف 20%

RPC–3

نمایندگی سرور مجازی پلن شماره 3
میزان تخفیف 25%